Moduler i Landlord III

Arbetsordersystem och hyressystem är exempel på moduler i Landlord III från 5D System.

Landlord III är ett objektsorienterat affärssystem för fastighetsförvaltning och kundservice. Systemet används framförallt inom medelstora och stora fastighetsorganisationer.

I Landlord III ligger informationen om kunder, fastigheter, objekt med mera på ett ställe vilket säkerställer informationen. All information presenteras i ett enkelt och tydligt gränssnitt och systemet är lätt att använda.

Systemet kan anpassas efter roll så att man som användare kan bestämma vilken information som skall vara tillgänglig för att lösa sitt uppdrag. Med hjälp av systemgenvägar i systemet kan man bygga upp sina gemensamma arbetssätt vilket gör det lätt att introducera nya medarbetare.

Med Landlord III kan du effektivisera din förvaltning. Välj bland modulerna för arbetsordersystem, hyressystem mfl.

 

  http://www.5d.se/sb-media/2013/03/Fatsighetsdatabasen-140x163.png

  Fastighetsdatabasen

  Fastighetsdatabasen hanterar tekniska och administrativa uppgifter för fastigheter. I Fastighetsdatabasen lagras uppgifter om förvaltningsobjekt, fastigheter, mark, byggnader, plan, lokaler, bostäder och rum. Fastighetsdatabasen ingår i vårt koncept för fastighetsförvaltning. Informationen i fastighetsdatabasen används av de andra modulerna i Landlord.

  Ladda ned produktblad

   http://www.5d.se/sb-media/2013/03/installation-140x186.png

   Installationsdatabasen

   Installationsdatabasen gör det möjligt att sortera och följa upp sina anläggningar på valfri nivå och koppla dem till fastighetsdatabasen. Installationsdatabasen blir för teknikern snabbt den naturliga sökmotorn för att hitta all information samlad på ett underhållsobjekt.

   Ladda ned produktblad

    http://www.5d.se/sb-media/2013/03/AO-140x106.png

    Arbetsorder

    Arbetsorder/Felanmälan är en av våra mest beprövade moduler som används flitigt dagligen på ca 100 sjukhus, ett femtontal kommuner, mfl. Modulen är utvecklad för att ge ett starkt stöd även för oerfaren personal, och har rätt intrimmad en höggradig automatik i registrerings-, avrapporterings- och debiteringsfunktionerna. Arbetsordermodulen kan användas fristående från fastighetsdatabasen men för att utnyttja informationen i systemet rekommenderar vi att den knyts till fastighetsdatabasen och därmed också till andra moduler i Landlord.

    Ladda ned produktblad

     http://www.5d.se/sb-media/2013/03/forrad-140x206.png

     Förråd

     Förrådsmodulen effektiviserar och förenklar förrådsadministrationen i ett företag eller en förvaltning. Den innehåller funktioner för inköp, inventering och ekonomiska rapporter samt koppling till Arbetsorder och Ekostyr.

     Ladda ned produktblad

      http://www.5d.se/sb-media/2013/03/customerservice-140x142.png

      Kundservice

      Kundservice är ett systemstöd för alla verksamheter med kundservice. Beställningar kan registreras. Arbetsorder och leveransunderlag kan skrivas ut. Kunderna erhåller kvittens med mail vid varje statusförändring. Programmet räknar automatiskt fram kostnader för produkter och tjänster till ett debiteringsunderlag. Programmet passar för serviceverksamheter inom IT, telefoni, transport, bilpool, städ, kök, restaurang, café, butik, tryckeri, hjälpmedel med mera. Programmet hanterar både gemensamma och separata ordermottagningar. Varje serviceverksamhet kan ha sina egna artikelgrupper och artiklar.

      Ladda ned produktblad

       http://www.5d.se/sb-media/2013/03/energyandmedia-140x144.png

       Energi och media

       I Energi & mediamodulen kan alla typer av media registreras. Exempelvis olja, fjärrvärme, el, vatten, gaser, vätskor av olika slag. Detta är möjligt eftersom man själv bygger upp sitt mediaregister med namn på mediaslag och sorter. Landlords modul Energi och Media är från början utvecklad för landstingsverksamhet med sina speciella krav på uppföljning av medicinska gaser och lika typer av vattenförsörjning etc.

       Ladda ned produktblad

        http://www.5d.se/sb-media/2013/03/serviceagreement-140x144.png

        Serviceavtal

        Modulen Serviceavtal används för att reglera service av fastighets- och verksamhetsknuten utrustning. Koppling finns till arbetsorder där en kontroll finns om installationstypen, kunden och byggnaden är knuten till ett serviceavtal.

        Ladda ned produktblad

         http://www.5d.se/sb-media/2013/03/keys-140x236.png

         Nycklar

         I Nyckelmodulen kan låssystem från olika leverantörer hanteras. Det finns stöd för nyckelutlåningsverksamheten. Beställningar av nycklar och låsartiklar kan hanteras och vill man, kan material och tjänster kring verksamheten debiteras.
         Nyckelregistret håller reda på alla dina nycklar och dess löpnummer. Du kan på en gång se hur många löpnummer det finns på varje nyckel och hur många av dessa som är utlånade, tillgängliga och om det finns några rapporterade saknade.
         Cylindrar registreras och kopplas ihop med rum och nycklar. Sedan kan Du lätt se i vilket rum en befintlig cylinder finns och vilka nycklar som passar till den.
         Med funktionen lånar du ut och tar hand om återlämning av nycklar. Du matar in uppgifter om personen som skall stå för lånet, därefter kan du enkelt leta reda på önskad nyckel bland de disponibla nycklarna i de olika låssystemen. Du kan registrera hur många nycklar som helst på samma person.

         Ladda ned produktblad

          http://www.5d.se/sb-media/2013/03/forebyggande-140x160.png

          Tillsyn och skötsel

          Modulen Tillsyn och skötsel används för att styra och planera underhållsåtgärder som normalt faller ut inom ettårsintervall. Det är möjligt att planera för längre intervaller om så önskas. Tillsyn och skötsel används med fördel tillsammans med modulerna Arbetsorder och Installationsdatabas. Modulen Arbetsorder används genom att enstaka FU-arbeten som inte ingår i någon rondlista skrivs ut här. Modulen Installationsdatabas kan användas för att få en koppling och uppföljning av Tillsyn och skötsel-arbeten som görs på en installation eller inventarie.

          Ladda ned produktblad

           http://www.5d.se/sb-media/2013/03/plannedmaintenance-140x169.png

           Planerat underhåll

           Modulen Planerat underhåll används för att styra och planera underhållsåtgärder årligen och på längre sikt. Man kan arbeta med en rullande besiktningsmodell och/eller med fast årsplanering. Programmet kan användas för en övergripande planering, men det är även möjligt att på alla eller vissa objekt jobba mer detaljerat och att använda egna eller andras prislistor. Planerat underhåll används med fördel tillsammans med modulen Installations- och Byggdelsdatabas för att få en koppling och uppföljning av PU-åtgärder som görs på en installation eller byggdel. Stöd för bevakning av besiktningar kan erhållas i modulen Arbetsorder eller med Fria anteckningar. Arbetsordermodulen är kopplad till projekten i Ekostyr, så arbeten utförda av egen personal kan direkt belasta projekten.

           Ladda ned produktblad

            http://www.5d.se/sb-media/2013/03/cleaning-140x194.png

            Städ

            Städmodulen används för planering och genomförande av städuppdrag, och det är även möjligt att debitera dessa uppdrag. Den bygger på att kontrakt upprättas med kund och flera alternativ kan hanteras/simuleras. Programmet klarar även akutstäd och storstäd och kan kopplas till CAD för till exempel areamätning.

            Ladda ned produktblad

             http://www.5d.se/sb-media/2013/03/cleaningcontrol-140x155.png

             Städkontroll

             Landlords modul för städkontroll är baserad på den nordiska standarden INSTA 800. INSTA 800 är en gemensam standard för mätning av utförd städning. Modulen Städkontroll är ett verktyg för att förenkla och effektivisera kontrollarbetet.
             Städkontrollmodulen kan arbeta integrerat eller fristående från Landlords städmodul.

             Ladda ned produktblad

              http://www.5d.se/sb-media/2013/03/rent-140x134.png

              Hyra

              Hyresmodulen finns stöd för kontraktstecknande, kontraktsutskrift, kalkylering och simulering samt avisering. Hyresmodulen hanterar både extern och intern uthyrning avseende förvaltningsobjekt, byggnader, lokaler, rum, andelar av rum, bostäder, arrenden, P-platser och service med mera. Gemensamma lokaler typ korridorer, pausutrymmen, entréer med mera kan fördelas per automatik.

              Ladda ned produktblad

               http://www.5d.se/sb-media/2013/03/hired-140x133.png

               Inhyrt

               Kontrakt inhyrt hanterar kontrakt för inhyrda objekt. Det finns koppling till uthyrningskontrakt och ett inhyrningsobjekt kan delas upp i ett antal mindre uthyrningsenheter och hyras ut i Hyresmodulen.
               Man har via snabbsökning möjlighet att se vilket objekt (byggnad, plan, rum, lokal eller bostad) kontraktet står för. Det är också möjligt att se vilka uthyrningskontrakt som berörs av inhyrningskontraktet och enkelt hoppa över till berörda uthyrningskontrakt. Utbetalningsunderlag kan skrivas ut som underlag för bokföringen. Det är också möjligt att elektroniskt föra över utbetalningsunderlaget till en leverantörsreskontra.

               Ladda ned produktblad

                http://www.5d.se/sb-media/2013/03/worktime-140x226.png

                Tid

                Modulen Tid används för registrering och redovisning av nedlagd tid. Tiden rapporteras per arbetsgrupp, reparatör och vecka. Det finns möjlighet att ange vad som gjorts per dag. Den minsta tiden som kan redovisas är 6 minuter.

                Ladda ned produktblad

                 http://www.5d.se/sb-media/2013/03/fireprotection-140x225.png

                 Brandskydd

                 Modulen Brandskydd är avsedd att täcka upp reglerna för systematiskt arbete med brandskyddsfrågorna enligt Statens räddningsverks författningssamling 2003:10. Systemet består av en del i Landlord med vilken fastighetsförvaltaren kan lägga in grunduppgifter om fastigheter och hyresgäster, sköta planeringen, bevaka och följa upp brandskydds- och myndighetsbesiktningarna samt naturligtvis att fylla i de digitala blanketterna.

                 Ladda ned produktblad

                  http://www.5d.se/sb-media/2013/03/agreement-140x274.png

                  Avtal och garantier

                  Avtal och Garantier används för att hålla reda på och bevaka alla typer av köp- och säljavtal. Koppling finns till fastighetsdatabasen där man på t ex byggnad kan se om det finns något avtal upplagt.

                  Ladda ned produktblad

                   http://www.5d.se/sb-media/2013/03/insurance-140x146.png

                   Försäkringar och skador

                   Försäkringar och skador används för att administrera försäkringar och skador. Förutom att hålla ordning och reda på dina försäkringar innehåller modulen även funktioner för skadeanmälan och registrering av alla säkerhetsinvesteringar på försäkringsobjekten. Du kan snabbt se objektets säkerhetsstatus, ta ut statistik på anmälda skador, skadeomfattning och kostnader.

                   Ladda ned produktblad

                    http://www.5d.se/sb-media/2013/03/EDP8969-140x211.jpg

                    Mobil

                    Med mobila enheter och som samverkar med Landlord III kan flera arbetsuppgifter utföras på fältet. Snabbt, enkelt, felfritt och papperslöst. Till exempel kan serviceteknikern ta emot och avrapportera sina arbetsordrar samt registrera mätaravläsningar med handdatorn som verktyg. Likaså kan städkvalitén följas upp med hjälp av mobil enhet

                     http://www.5d.se/sb-media/2013/03/economy-140x125.png

                     Ekostyr

                     Ekonomistyrmodulen är ett styrinstrument för varje enhet med eget ekonomiskt ansvar. I Ekostyr får man den ekonomiska redovisningen sammanställd med den struktur och detaljeringsnivå som man själv bestämmer och med en hög aktualitet. Särskilt bör möjligheterna till dispositionsbokföring, projektuppföljning och leverantörsuppföljningen nämnas.

                     Ladda ned produktblad

                      http://www.5d.se/sb-media/2013/03/projects-140x145.png

                      Projektstyr

                      Projektstyr används för att hålla reda på olika typer av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Underhållsprojekt skapas direkt från modulen Planerat underhåll. De delar av fastighetsbeståndet som berörs av projektet definieras genom att skapa en omfattning av objekt från fastighetsdatabasen. Med bild- och dokumentkopplingen har man tillgång till ritningar, kalkyler, anbud och annan projektdokumentation. Med nära koppling till ekonomisystemet har man alltid tillgång till projektens ekonomiska läge. Genom projektregistret får man enkelt tillgång till all information och ekonomisk status. Från modulen Planerat underhåll kan man direkt skapa ett nytt projekt av en eller flera beslutade åtgärder. När projektet avslutas får man en återrapportering av utfallet till åtgärdsplanen.

                      Ladda ned produktblad

                       Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.